Zahájení klinické studie firmy Promedior

Pravděpodobně od července 2016 bude zahájen nábor nemocných do klinické studie firmy Promedior, jediným centrem pro ČR je Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice. Testovanou látkou je protilátka proti pentraxinu, podle informací dostupných od zadavatele klinické studie první lék, který může onemocnění nejen zpomalit, ale i vést k úbytku fibrotických změn.


Vhodní kandidáti pro studii jsou nemocní s IPF (i léčení nintedanibem a/nebo pirfenidonem) ve věku 40-80 let, s FVC 90-50 % očekávaných hodnot a TLco 90-25 % očekávaných hodnot. Látka se podává formou nitrožilní infuze, studie bude probíhat po dobu 24 týdnů a je placebem kontrolovaná, to znamená že 1/3 zařazených osob bude užívat placebo.

Podobnější informace dostupné na vyžádání:

MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.
Pneumologická klinika
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 00 Praha 4
e-mail: martina.sterclova@ftn.cz

2. 7. 2016 plicnifibroza.cz


Zpět