European MultiPartner IPF REgistry

Cíle projektu

Primární cíl

 • Odhad incidence, prevalence a mortality (dvouleté a celkové) IPF ve střední a východní Evropě

Sekundární cíl:

 • Popis základních charakteristik (např. věk, pohlaví, rizikové faktory apod.) pacientů s IPF

Terciární cíle:

 • Popis reálné klinické praxe u IPF v zúčastněných zemích střední a východní Evropy:
  • Diagnostický algoritmus
  • Způsoby léčby a management pacientů s IPF
  • Výsledky léčby (odpověď na léčbu, celkové přežití) a kvalita života
  • Využití zdrojů
 • Stanovení počtu pacientů vhodných pro nábor do klinických studií.

Registr EMPIRE (European MultiPartner IPF REgistry) vznikl v roce 2014 na základě databáze registru IPF (od roku 2012) jako neintervenční mezinárodní multicentrická databáze pacientů s diagnózou idiopatické plicní fibrózy (IPF) v  centrální a východní Evropě. Cílem registru je hodnocení incidence, prevalence a úmrtnosti idiopatické plicní fibrózy v regionu střední a východní Evropy a stanovení základních charakteristik pacientů s touto diagnózou. Cenným údajem, sledovaným v rámci registru, jsou informace o léčbě pacientů v rámci daného regionu.

Přínos registru – Real World Data

Registr EMPIRE je a nadále bude platformou pro zavádění vysoce inovativních léčebných přípravků do léčby IPF a následnou kontrolu jejich efektivity. Data z registru jsou vysoce cenná pro screening náboru do nových klinických studií s léčivy pro IPF díky jasně stanovenému poolu cílových pacientů. Data budou také následně využitelná pro farmaceutické společnosti i plátce. V neposlední řadě lze v rámci registru realizovat i tzv. investigátorem iniciované studie, které jsou jedinečnou platformou pro klinický výzkum této nemoci.

VILP součástí struktury EMPIRE

Podjednotkou registru EMPIRE jsou i ze zákona povinné registry vysoce inovativních léků pro léčbu IPF (VILP registry). Slouží pro hodnocení efektivity nových přípravků pro léčbu IPF. Jelikož je struktura formulářů VILP určena na základě projektové dokumentace schválené radou VILP složenou ze zástupců plátců zdravotní péče (VZP, Svaz ZP), SÚKL, MZČR a je bez předchozího schválení neměnná, byla struktura formulářů EMPIRE upravena do takové podoby, aby se předešlo duplicitnímu zadávání hodnot. V zemích, kde tyto léky ještě nejsou hrazeny z prostředků VILP, registr umožní jejich rychlejší implementaci do systému úhrad.

 


Aktuality

» Archiv